Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

 

 

 

 

Witamy na stronie Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

 

Strony, na które warto zajrzeć:

Portal Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii www.narkomania.gov.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2007 r.” raport ESPAD http://www.parpa.pl/download/Raport ESPAD 2007 Polska1.pdf

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2003 r.” raport ESPAD http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=180363

„Młodzież 2010” Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=301553

„Młodzież a narkotyki” Agencja Badawczo – Informacyjna PASAD, 2009 http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=180371

„Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież” Główny Inspektorat Sanitarny, Komenda Główna Policji, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/profilaktyka%20oferta%20men.pdf

„Używki” http://www.116111.pl/strefa_wiedzy/uzywki

„Dopalacze” http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/89,Dopalacze

„Młodzież a używki. Co rodzice wiedzieć powinni o uzależnieniach?” Małgorzata Zembowicz http://www.gimversity.pl/files/document/6a4a061807802e151c922ee7f7bff0bc1290596338.pdf

„Młodzież i uzależnienia (alkoholizm, nikotynizm, narkomania). Rola rodziców w zapobieganiu tym zagrożeniom” Jolanta Przywara http://www.edukator.org.pl/2003a/uzaleznienia/uzaleznienia.html

„Dlaczego dzieci i młodzież biorą narkotyki” http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/07-127/19.htm

„Młodzież wobec alkoholu” ks. dr Marek Dziewiecki http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/mlodziez_alkohol.html

„Młodzież odrzuca używki”, Wprost http://www.wprost.pl/ar/157089/Mlodziez-odrzuca-uzywki/ 

 

 

 

 

powrót