Świetlica

Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom wszechstronnej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.

Zajęcia w naszej świetlicy szkolnej maja na celu:

 • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, opiekuńczej oraz odpowiednich warunków do nauki,
 • organizowanie dodatkowej opieki nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
 • rozwijanie nawyków opieki nad młodszymi i słabszymi kolegami,
 • wpajanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechniania zasad kultury zdrowotnej,
 • stwarzanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów,
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb uczniów przy współpracy z wychowawcami klas,
 • rozwijanie umiejętności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, rysowanie, lepienie, kolorowanie , malowanie farbami, wycinanie, wydzieranki, orgiami, wykonywanie kartek i upominków okolicznościowych, wykonywanie i malowanie odlewów gipsowych itp.),
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych (czytanie książek, prasy popularno – naukowej, bajek, wierszy, współpraca z biblioteką szkolną),
 • wzbogacanie posiadanych wiadomości i zaspokajanie ciekawości ucznia, (oglądanie programów, filmów edukacyjnych i popularno – naukowych, czytanie i oglądanie lektur, rozmowy, pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • realizowanie kierunków polityki oświatowej państwa,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, rebusów, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie zadań domowych).

godziny pracy:

kadra pedagogiczna:

Aleksandra Walkowiak

kierownik świetlicy

Aleksandra Walkowiak

Violetta Chróściak

Liliana Grochowicka

Agnieszka Wodyńska

Skip to content