Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.
DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 2019-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-15
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
W Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim dla strony www.zsptaczanowdrugi.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że
strona internetowa www.zsptaczanowdrugi.pl spełnia wymagania w 94.89%
Niezgodności:
– Link nie ma nazwy. Link nie zawiera treści ani tytułu. (10 wystąpień)
– Link nie zawiera tekstu ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje. (4 wystąpienia)
– Brak przycisku przesyłania. Formularz nie może być przesłany w sposób dostępny. (2 wystąpienia)
– Identyfikator nie jest unikalny. Identyfikator tego elementu występował wcześniej na tej stronie. (1 wystąpienie)
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10- 31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe:
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększenie tekstu,
– pomniejszenie tekstu,
– strona w skali szarości,
– wysoki kontrast,
– negatyw,
– jasne tło,
– podkreślenie linków,
– czytelniejszy tekst.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest p. Agnieszka Wodyńska –Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, Taczanów Drugi 32c, 63-300 Pleszew, zsptaczanow2@gmail.com
Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 62 74 19 106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Klikając ten link, przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim mieści się w następującej lokalizacji:
Taczanów Drugi 32c, 63-300 Pleszew
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Instytucja mieści się w jednym budynku.
Do części głównej prowadzi wejście główne z poziomu gruntu oraz dwa boczne wejścia od strony boiska szkolnego z poziomu gruntu. Jedno prowadzi do auli szkolnej, drugie bezpośrednio do budynku szkolnego. Do części sportowej szkoły prowadzi wejście po kilku schodach. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia do sali sportowej z poziomu gruntu wejściem głównym lub bocznym.
Do części przedszkolnej prowadzi wejście po kilku schodach. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do drugiej części przedszkola jest wejście z poziomu gruntu, ale sala dydaktyczna znajduje się na piętrze. Schody nie mają dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze budynku szkoły znajdują się wszystkie biura administracyjne, w tym gabinet dyrektora, gabinet pielęgniarki oraz stołówka.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Na piętro I i II prowadzą schody bez dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy ani platform.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.
Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy szkole znajduje się parking, ale nie dysponuje miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Dopuszcza się wstęp do budynku osób z psem asystującym.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content