Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna interesantówKLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim z siedzibą w Taczanowie Drugim 32 c, 63-300 Pleszew, tel. 62 7419 106
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Szymczak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: zsptaczanow2@gmail.com
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:
  a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust.2 lit. g tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
  b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia w tym jego wizerunku, a także m. in. w celu zapewnienia udziału w dodatkowych zajęciach, konkursach, wycieczkach, zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz danych szczególnych kategorii  zgodnie z (art. 9 ust 2 lit. a RODO)
  d) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  e) zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie szkoły, oraz ochrony mienia art. 6 ust. 1 lit. c, e (RODO) w związku z art. 108a ustawy Prawo oświatowe i art. 222 Kodeksu pracy (monitoring wizyjny),                                               
  f) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,                                                                                                 
  g) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 4. Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będą:       
  a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Szkole,
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta i Gminy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, System Informacji Oświatowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami,
  d) instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania.
 5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  c) w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem,
  e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 7.  Informujemy zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e), że informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
  a) podanie danych osobowych, w celach o których mowa w pkt. 3 a), d), e), f), g) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów,
  b) podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt. 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe,
  c) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.
 8.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.             
  KLAUZULA INFORMACYJNA ZSP W TACZANOWIE DRUGIM
  Klauzula dostępu do informacji publicznej 
  Klauzula informacyjna z art. 14  
   Klauzula informacyjna Facebook 
   Klauzula monitoringu wizyjnego 
  Klauzula informacyjna dla byłych pracowników  
  Klauzula informacyjna dla pracowników  
  Klauzula informacyjna – umowy cywilnoprawne
  Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego  
  Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
  Klauzula informacyjna interesantów

Skip to content