Pedagog szkolny

Agnieszka Wodyńska

  • Prowadzi działania i badania diagnostyczne dotyczące poszczególny uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, a także wspiera mocne strony uczniów.
  • Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz realizuje różne formy pomocy pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  • Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
  • Współpracuje z rodzicami uczniów.
  • Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły:
  • Pomaga uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych i fizycznych na tle niepowodzeń szkolnych i konfliktów rówieśniczych.
  • Wspiera i pomaga rodzicom w poprawieniu relacji z własnymi dziećmi.

godziny pracy:

konsultacje dla rodziców:

Skip to content