Projekty i Programy

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

W naszej szkole jest realizowany projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) nauczycieli i uczniów z wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych:

  1. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski
  2. Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty
  3. Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.

Nasza szkoła realizuje podprojekt Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty i Uczniowskie Laboratorium Uczniowskie.
W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia szkół:
Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą, a także różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.

Stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.
Budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety, wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK.

Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.

Rządowy Program Aktywna Tablica

Celem Rządowego programu „Aktywna tablica”, w którym uczestniczy nasza szkoła, jest, m.in. rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się; kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej; rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli; wspieranie innowacyjnych metod pracy; wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Nasza szkoła w ramach programu została wyposażona w dwa interaktywne monitory dotykowe.

Skip to content