Pedagog szkolny

Agnieszka Wodyńska

  • Prowadzi działania i badania diagnostyczne dotyczące poszczególny uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, a także wspiera mocne strony uczniów.
  • Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz realizuje różne formy pomocy pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  • Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
  • Współpracuje z rodzicami uczniów.
  • Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły:
  • Pomaga uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych i fizycznych na tle niepowodzeń szkolnych i konfliktów rówieśniczych.
  • Wspiera i pomaga rodzicom w poprawieniu relacji z własnymi dziećmi.

godziny pracy:

8:35 - 8:55

9:35 - 12:25

13:05 - 13:25

14:10 - 14:45

8:35 - 8:55

9:35 - 12:25

13:05 . 13:25

9:5 - 12:05

8:35 - 8:55

9:35 - 13:10

8:40 - 11:40

konsultacje dla rodziców:

17.00 – 18.00,
w godzinach zebrań z rodzicami
i po wcześniejszym umówieniu się