Specjaliści

Terapeuta pedagogiczny - Agnieszka Wodyńska, Violetta Chróściak, Iwona Korniluk

Zajęcia terapii pedagogicznej wpływają na wszystkie sfery rozwoju ucznia.

Celem pracy terapeutycznej jest:

 1. Oddziaływanie psychoterapeutyczne w zakresie:
  - zapewnienia komfortu emocjonalnego w trakcie ćwiczeń (poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, zaangażowanie terapeuty),
  - rozbudzania pozytywnej motywacji do pracy, dostarczania doświadczeń związanych z osiąganiem sukcesów – kształtowanie poczucia własnej wartości,
  - integracji i współpracy z rówieśnikami,
  - kształtowania korzystnych cech, sposobów zachowania się w sytuacjach zadaniowych (koncentracja uwagi, systematyczność, dokładność, kończenie zadań, organizacja warsztatu pracy itp.),
  - radzenia sobie z niepowodzeniami.
 2. Usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych dotyczących percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, sprawności ruchowej i manualnej.
 3. Usprawnianie i doskonalenie procesu czytania i pisania.

konsultacje dla rodziców:

Tyflopedagog - Anna Tyrakowska

Zasadniczym zadaniem tyflopedagoga jest wspomaganie procesu uczenia się dzieci niewidomych, słabo widzących oraz mających problemy wzrokowe.

Zadaniem tyflopedagoga jest prowadzenie zajęć z zakresu orientacji przestrzennej, rehabilitacji wzroku, stymulowanie widzenia, pobudzanie/zachęcanie do patrzenia, rozwijanie u dziecka podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej oraz usprawnianie pamięci wzrokowej.
W razie potrzeby specjalista podpowie jakie pomoce optyczne i nieoptyczne będą przydatne dziecku oraz pomoże w ich doborze.

W przypadku najmłodszych dzieci tyflopedagog jest także po to, by pokierować rodziców, wskazać im możliwości, podpowiedzieć i wesprzeć w edukacji i terapii.

Drogi Rodzicu – jeśli Twoje dziecko ma problemy wzrokowe, umów się na spotkanie z tyflopedagogiem i zobacz, ile możesz zyskać.

konsultacje dla rodziców:

Surdopedagog - Beata Gałuszka – Antczak, Anna Grześkowiak, Marzena Pera

Zasadniczym zadaniem surdopedagoga jest praca z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi.

Zadaniem surdopedagoga jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Dostosowuje formy, metody i techniki pracy do indywidualnych możliwości ucznia.

Zajęcia z surdopedagogiem to zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu, prowadzone są na podstawie wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej. Podczas zajęć rozwijane są kompetencje językowe i komunikacyjne oraz stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci z wadą słuchu.

konsultacje dla rodziców:

Oligofrenopedagog - Anna Grześkowiak, Marzena Pera, Aleksandra Walkowiak

Zasadniczym zadaniem oligofrenopedagoga jest praca z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej.

Zadaniem oligofrenopedagoga jest prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia, wdrażanie do samodzielności, rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie pożądanych postaw, współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą.

Zajęcia z oligofrenopedagogiem najczęściej przyjmują formę zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć rewalidacyjnych i prowadzone są na podstawie wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej.

konsultacje dla rodziców:

Skip to content